Eesti keeles (EST)По-русски (RUS)In English (ENG)

Teadus- ja uuringuteenused

Saada link Prindi

Uute teadmiste, tehnoloogiate ning toodete loomisele suunatud rakendusuuringute algatamine ja teostamine

PKK partnerite seas on esindatud Eesti kõik suuremad ülikoolid, mis võimaldab meil kaasata uuringutesse erinevate valdkondade tippteadlasi. Aitame ettevõtjatel formuleerida uuringu eesmärgi ja tegevuste plaani. Aitame leida potentsiaalseid teostajaid ning vajadusel aitame otsida täiendavat finantstoetust.

Andmeanalüüs ja kvaliteedikontroll

Ettevõtluses rakendatav andmeanalüüs hõlmab nii tootearenduseks tehtavaid uuringuid, tootmisprotsesside monitooringut kui ka kvaliteedikontrolli. Kui suuremates tegutsevates ettevõtetes on piisavalt ressurssi andmete haldamiseks, siis väiksemates ja iseäranis alustavates ettevõtetes ei ole andmeanalüüsiks jõudlust. See võib kaasa tuua ebaefektiivset ressursikasutust. Pakume ettevõtjatele andmeanalüüsi alast konsultatsiooni, kitsamalt rakendusuuringute planeerimisel optimaalse ressursikasutuse leidmiseks ning üldisemalt väikeettevõtte andmehaldussüsteemi loomiseks.

Ettevõtte keskkonnamõjude haldamine

Karmistuvad keskkonnanõuded toovad endaga kaasa ka suuremad kulutused ettevõtte tegevusega kaasnevate keskkonnamõjude haldamiseks. Pakume väiksematele ja alustavatele ettevõtetele keskkonnamõjude haldamiseks konsultatsioone – aitame orienteeruda kehtivates nõuetes, keskkonnalubade koostamise osas jne. Aitame leida partnereid keskkonnaalasteks uuringuteks ja keskkonnamõjude hindamiseks.

Keskkonnaökoloogia alased õppeekskursioonid Ida-Virumaal

Jätkuvalt valitsevad Ida-Virumaa keskkonna seisundi osas eelarvamused. Korraldame kõigile huvilistele, aga eelkõige õpetajatele ning õpilastele õppeekskursioone Ida-Virumaal, mille käigus tutvume nii põlevkivitööstuse jälgedega, kuid käsitlema Ida-Virumaa keskkonnatingimusi ka üldisemalt. Ekskursiooni raames on võimalik teostada ka keskkonnaseisundi mõõtmisi.

Gaaside emissioonide mõõtmine*

Kasutades FTIR-spektromeetrit teostame järgmiste gaaside kontsentratsioonide ja emissioonide mõõtmist: CO2, CO, N2O, NO, NO2, NH3, CH4, C2H6, etüleen, metanool, etanool, formaldehüüd, etaanhape, vääveldioksiid, benseen, o-ksüleen, m-ksüleen, tolueen, etüülbenseen, stüreen, fenool, metüülmerkaptaan, etüülmerkaptaan, butüülatsetaat.

*Mõõtmised ei ole atesteeritud

Sa asud siin: Teadus